directory image
Eddie Bauer

ALL EDDIE BAUER LOCATIONS


  • 10:00 AM - 7:00 PM 10:00 AM - 7:00 PM 10:00 AM - 7:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 7:00 PM 11:00 AM - 6:00 PM
    2929 Barnet Highway
    Port Coquitlam, BC V3B 5R5
    CA
    This store sits on Kwikwetlem, səl̓ilwətaɁɬ təməxʷ (Tsleil-Waututh), S’ólh Téméxw (Stó:lō), Qayqayt, səl̓ilwətaɁɬ təməxʷ (Tsleil-Waututh) Land